Våra tjänster

Vega HVB använder sig av Vårdkedjan, en processkarta som möjliggör det för den placerade ungdomen att uppnå målen i Socialtjänstens vårdplan. Vid placering utgår boendet ifrån den upprättade vårdplanen och skapar tillsammans med ungdomen en egen genomförandeplan för hur vi ska kunna uppnå målen med vistelsen hos oss. Ungdomen tilldelas även en kontaktperson.

Vi strävar efter ett gott alliansbygge med våra ungdomar och för att skapa goda kontakter med deras nätverk. Vi på boendet tror att ett gemensamt och ansvarsfullt samarbete är en förutsättning för att ungdomarna ska kunna ta till sig den vård- och behandling de behöver. Vi jobbar med kontaktmannanskap och väljer en kontaktperson utifrån ungdomens behov. Kontaktpersonen är ansvarig för veckovis samtal med ungdomen, kontakt med föräldrarna, myndigheter och sjukvården. 

Vega HVB tar emot placeringar från hela landet.

Utredning

På Vega HVB finns två platser specifikt tillägnade för utredning. Det kan handla om sociala utredningar, behovsutredning, riskbedömningar och neuropsykiatriska utredningar. Dessa utredningar kan kombineras för att ta reda på samsjuklighet och dess innehåll är individanpassat efter ungdomens problematik och svårigheter. Socialtjänsten lämnar uppdraget om utredning till Vega HVB som utgår från BBIC och ett helhetsperspektiv. Vi använder oss av tvärprofessionella team hos oss på behandlingshemmet samt av vår samarbetspartner i Malmö som bistår oss med både psykolog och psykiatriker.

Metoder och förhållningssätt

Här nedan listar vi de metoder och förhållningssätt som vår personalgrupp arbetar med på boendet. Läs mer genom att klicka på varje metod/teori.

BBIC – Barnens behov i centrum

LAB – Lågaffektivt bemötande

REPULSE

MI – Motiverande samtal

Miljöterapi – Social inlärning och utveckling

ÅP – Återfallsprevention

HAP – Haschavväjningsprogrammet 

CPU – Cannabisprogram för ungdomar

CRA – (Community Reinforcement Approach)

A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach)

AKK – Alternativ kompletterande kommunikation

NPF och tydliggörande pedagogik 

 

Vi arbetar även med:

KASAM – Känsla av sammanhang

Salutogent perspektiv – Att arbeta och utveckla det friska beteendet, friskfaktorer

Hedersrelaterat våld

 

Utöver det vanliga

På Vega HVB finns en personlig tränare tillgänglig för alla ungdomarna. Vi har även ett gym på boendet där alla ungdomarna kan träna själv eller med stöd av personal. Personlig tränare på Vega kan sätta upp en träningsplan samt matplan för alla ungdomarna som önskar det. 

Vidare finns det möjlighet att få skjuts till skolan vid behov. Vi skjutsar och följer med till alla läkartider, bokade möten osv. På Vega finns aktiviteter varje helg. Vi kör GoKart, går till bio, bokar sportsal, fiskar och mera. Ungdomarna har möjlighet att uttrycka sina önskemål. 

Målsättning

Vega HVB har som målsättning att vara lättillgängliga och tydliga samt att regelbundet utvärdera ärendet med den placerade ungdomen med socialtjänsten, allt för att vi ska vara effektiva och uppnå så goda resultat som möjligt.

Vi bygger vår verksamhet på en jämlik och humanistisk värdegrund och strävar efter att anpassa behandlingen efter varje ungdoms behov. Med ett systemteoretiskt arbetssätt och genom att använda oss av olika socialpsykologiska teorier och metoder kan vi på Vega HVB erbjuda en bredare behandling för att nå upp till ungdomens genomförandemål.

Kvalitet

Vi på boendet arbetar utefter ett systemperspektiv där våra processer och mål dokumenteras och analyseras. Utifrån det dokumenterade materialet kan vi kvalitetssäkra arbetet på verksamheten för potentiella brister. 

Genom att regelbundet gå igenom och analysera vårt dokumenterade material kan förebyggande åtgärder vidtas och missförhållanden i verksamheten upptäckas på ett tidigare stadium. Det kallas för en ”Egenkontroll”. Egenkontrollen fungerar som ett systemperspektiv och möjliggör för kvalitetssäkrad utveckling genom att ta lärdom av såväl misstag som framgångar. Detta är vi mycket måna om på Vega HVB. Ni kan hitta vår verksamhet i SSILs kvalitetsindex och vi har varit anmärkningsfria vid IVOs tillsynskontroller.