Placeringsformer och metoder

På Vega erbjuder vi olika placeringsformer och insatser beroende på vad den unga behöver stöd med.

Kartläggning/Utredning

En kartläggningsplacering, eller utredningsplacering innebär att en ungdom placeras hos oss under en tid av ca. 4-7 veckor. Under denna tid kartlägger vi ungdomens nuvarande situation och problematik och utifrån kartläggningsunderlaget görs en bedömning av fortsatt vårdbehov. Efter avslutad kartläggning ges förslag på insatser och ungdomen kan sedan gå vidare till en annan insats eller erbjudas behandling hos oss.

BBIC utredning

Vi använder oss även av BBIC som grund för kartläggningar och inhämtar information från ungdomen, vårdnadshavare/övrigt nätverk och uppdragsgivare för att få med så mycket väsentlig information som möjligt.

Psykologiskt inriktad utredning

Våra psykologiskt inriktade utredningar varar mellan ca. 4-7 veckor och syftet med utredningen är att kartlägga psykologiska faktorer samt yttre faktorer som kan påverka, och eller förhindra mottagligheten av vårdinsatser för ungdom relaterat till vårdbehov. Metoderna som används i utredningen är icke strukturerade intervjuer med ungdomen samt referenspersoner och CATS-2 (Child adolescent trauma screen) samt MADR-S.

Neuropsykiatriskutredning

Vid misstanke om ADHD/ADD eller autism erbjuder vi utredning av vår samarbetspartner. Ungdomen träffar erfaren psykolog och läkare och väntetiden för att påbörja en sådan utredning är betydligt kortare än utredning via regionen.

Behandlingsplacering

Alla ungdomar som placeras hos oss erbjuds behandling som är individuellt anpassad efter vårdplan. Kontaktpersonen upprättar en genomförandeplan tillsammans med ungdomen för att få en tydligare uppfattning om målen i vårdplanen och sätter upp en tydlig tidsram för att planera hur dessa mål ska uppnås. Den enskilde ungdomen behöver erbjudas rätt förutsättningar för att ta till sig behandlingsmetoderna personalen arbetar med.

I vardagen arbetar all personal med följande: