Arbetsfilosofi

Vi bygger vår verksamhet på en jämlik och humanistisk värdegrund som utgår från barnperspektivet, barnens perspektiv och alla människor lika värde. Oavsett vem du är eller varifrån du kommer ska det finnas samma möjligheter att utvecklas och integreras i samhället.

Hos oss ska trygghet och stöd erbjudas så att ungdomen kan hantera sin vardag utifrån behov och önskemål. Det behandlande arbetet är lösningsfokuserat för att tillgodose varje ungdoms olika behov.

Vår arbetsfilosofi vilar på våra värdeord som är värdskap, allians och kvalitet.

Allians

Vårt mål under hela placeringen är att skapa en allians med ungdomen och en ömsesidig tillit, tillit till sina egna styrkor och även till omgivningen och de trygga vuxna runt omkring en. Tillsammans ska vi hitta verktyg och skapa motivation till förändring och utveckling. Vårt mål är att ungdomarna skapar självkänslan och självförtroendet för att sedan fortsätta arbetet i sin hemmiljö eller vidare i en annan boendeform.

Då vi strävar efter tydlighet och samarbete i uppdraget är det viktigt för oss att ha en god allians med uppdragsgivare samt med andra aktörer i ungdomens liv såsom exempelvis föräldrar, god man och skola. Genom våra månadsrapporter som vi skickar till uppdragsgivare och vårdnadshavare samt genom kontinuerlig telefonkontakt möjliggör vi en dialog kring ungdomens vård och liv i övrigt.

Vår arbetskultur vilar på kommunikation och allians mellan alla i personalgruppen oavsett yrkesroll i verksamheten. Samverkan i arbetsgruppen skapar kontinuitet för ungdomen och möjlighet för verksamheten att använda alla anställdas kunskaper och erfarenheter samtidigt som det skapar en god arbetsmiljö för hela personalgruppen.

Värdskap

För oss på Vega är det viktigt att varje ungdom som flyttar in hos oss känner sig välkommen och får en hemmakänsla. Värdskap innebär för oss att vi välkomnar ungdomen men även dem problem som ungdomen bär med sig för att tillsammans arbeta för en förändring. För oss innebär det även ett gott bemötande, kvalitet och gästfrihet.

Kvalitet

Att arbeta med en tydlig struktur i vardagen är grunden till en bra boendemiljö för ungdomarna och arbetsmiljö för oss personal. Förutom tydliga regler och rutiner arbetar vi med evidensbaserade metoder (tryck här för att läsa mer om våra metoder).

Genom att vi har ett färre antal platser på boendet kan vi erbjuda högre personaltäthet vilket ger oss möjlighet att lära känna varje ungdom på djupare plan och individanpassa behandlingen på bästa möjliga sätt.